Management

TMG heeft een zogenoemde “two tier board” gevormd door de raad van commissarissen en de raad van bestuur. De hoofdredacteuren van de dagbladen en de directeuren van de bedrijfsonderdelen van TMG vormen het Algemeen Directieteam. 

Algemeen Directieteam

De leden van het algemeen directieteam zijn verantwoordelijk voor de merken, bedrijfsonderdelen en centrale stafafdelingen van TMG.

Van het algemeen directieteam maken deel uit:

  • De leden van de raad van bestuur;
  • De hoofdredacteuren van De Telegraaf en van de regionale dagbladen waaronder Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider Courant en De Gooi- en Eemlander;
  • De directeuren van de bedrijfsonderdelen B2C, B2B, Video, Mediaservices, Druk en Distributie, TMG Digital en Digital Innovation & Development;
  • De directeuren van de centrale stafafdelingen: ICT, Facilities, Finance, HR, en de directiesecretaris (inclusief juridische zaken en communicatie).

 

Rien van Beemen, CEO
Linkedin 

Koos Boot, CFO
LinkedIn

Elisabeth van Dijk, Secretaris Raad van Bestuur, Directeur Communicatie en Juridische Zaken
LinkedIn

Cindy van der Giezen, Directeur Media Services
LinkedIn

Paul Huybrechts, Directeur Druk & Distributie

Paul Jansen, Hoofdredacteur De Telegraaf

Esther Lammers, Manager Concern Inkoop & Facilitair
LinkedIn

Xavier van Leeuwe, Directeur B2C
LinkedIn 

Barbara Lokhorst, Group Controller
LinkedIn

Slaven Mandic, Directeur Advertising
LinkedIn

Hugo Schneider, Hoofdredacteur Regionaal
LinkedIn

Peter Soetens, Directeur Digital Innovation & Development
LinkedIn

Caroline Swanenberg, Directeur HR
LinkedIn

Koen Vandaele, Directeur ICT
LinkedIn

Niels Visser, Directeur Digital
LinkedIn

Mandy van der Wal, Directeur Video & Platforms
LinkedIn

Zie ook het organogram van TMG. 

Raad van bestuur

De raad van bestuur wordt benoemd door de raad van commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt in kennis gesteld van een voorgenomen benoeming. De raad van commissarissen ontslaat een bestuurder niet dan nadat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is gehoord en het lid van de raad van bestuur in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de algemene vergadering te verantwoorden.

De raad van bestuur is behoudens de bepalingen volgens de statuten belast met het besturen van de vennootschap en is zowel verantwoordelijk voor TMG’s missie, visie en strategie als voor de implementatie daarvan en ook voor de (financiële) resultaten. De raad van bestuur kan bestaan uit een of meerdere directeuren. In de huidige samenstelling wordt de raad van bestuur gevormd door twee directeuren: de voorzitter (CEO) en de financieel directeur (CFO).

Raad van Commissarissen

Leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de raad van commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de ondernemingsraad kunnen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De Ondernemingsraad heeft het zogenoemde versterkte aanbevelingsrecht voor een derde van het aantal commissarissen.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het gevoerde beleid, de organisatiestructuur en het verlenen van advies aan de raad van bestuur.

De raad bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen die op voordracht van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De voordracht gebeurt op basis van een door de raad opgestelde en openbare profielschets betreffende omvang en samenstelling. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Voor een derde van het aantal commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van het in de wet bepaalde.

In de huidige samenstelling bestaat de raad uit vijf zetels.

 

23 Sep
Home Over TMG Management
To the top