Management structuur

Two-tier board

TMG heeft een zogenoemde “two tier board” gevormd door de raad van commissarissen en de raad van bestuur.

Raad van Commissarissen

Leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de raad van commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de ondernemingsraad kunnen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De centrale ondernemingsraad heeft het zogenoemde versterkte aanbevelingsrecht voor een derde van het aantal commissarissen.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het gevoerde beleid, de organisatiestructuur en het verlenen van advies aan de raad van bestuur.

De raad bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen die op voordracht van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De voordracht gebeurt op basis van een door de raad opgestelde en openbare profielschets betreffende omvang en samenstelling. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Voor een derde van het aantal commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de Centrale ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van het in de wet bepaalde.

In de huidige samenstelling bestaat de raad uit vijf zetels.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur wordt benoemd door de raad van commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt in kennis gesteld van een voorgenomen benoeming. De raad van commissarissen ontslaat een bestuurder niet dan nadat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is gehoord en het lid van de raad van bestuur in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de algemene vergadering te verantwoorden.

De raad van bestuur is behoudens de bepalingen volgens de statuten belast met het besturen van de vennootschap en is zowel verantwoordelijk voor TMG’s missie, visie en strategie als voor de implementatie daarvan en ook voor de (financiële) resultaten. De raad van bestuur kan bestaan uit een of meerdere directeuren. Het aantal leden wordt vastgesteld door de houders van prioriteitsaandelen. In de huidige samenstelling wordt de raad van bestuur gevormd door twee directeuren: de voorzitter (CEO) en de financieel directeur (CFO).

Klik hier voor het Beloningsbeleid bestuurders en commissarissen

24 Oct
Home Over TMG Management structuur
To the top