Privacyverklaring Telegraaf Media Groep B.V.

For the Privacy Statement in English click here.

Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Telegraaf Media Groep B.V. en haar dochtermaatschappijen (TMG), tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring hanteren. Klik hier voor een overzicht van de TMG producten en diensten.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens TMG van je verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Telegraaf Media Groep B.V., Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam. Als functionaris voor gegevensbescherming heeft TMG de heer Marc Cox aangewezen.

Verwerkte persoonsgegevens

Door jou verstrekte gegevens

Wanneer je een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer je je registreert, een publicatie bestelt, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, contact opneemt met TMG of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) TMG, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan TMG, kan TMG aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende je gebruik van de diensten van TMG. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van TMG. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan je account als je bent ingelogd;
 • locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan op de websites en apps van TMG vind je hier.

Gegevens verkregen van derden

Tot slot kan TMG persoonsgegevens van je verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens die je aan een van de partners van TMG hebt verstrekt met als doel om deze aan TMG door te geven, bijvoorbeeld als je je via een partner inschrijft voor een nieuwsbrief van TMG;
 • wanneer je inlogt op een website of app van TMG via je social media account bij een derde partij, dan verkrijgt TMG je e-mailadres en openbare profielinformatie;
 • gegevens voor verificatie en verrijking van de bij ons bekende gegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, geslacht en leeftijd. Dit gaat via datapartners van TMG, zoals CDDN;
 • gegevens ten behoeve van één van onze diensten die door derden openbaar zijn gemaakt voor een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld het doorplaatsen van classifieds advertenties;
 • gegevens over de segmenten waarin je op basis van je surfgedrag op de websites van TMG en andere uitgevers die deelnemen aan NLProfiel, zijnde Sanoma, DPG Media en RTL Nederland, bent ingedeeld. Meer informatie hierover vind je hier.

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

TMG verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van TMG of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.

De verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met TMG sluit wanneer je een product of dienst afneemt.

 • om je onze producten en diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en deze te onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
 • om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van TMG;
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van TMG, bestaande uit het belang om onze producten en diensten te verbeteren en beveiligen, om met je te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten). Wanneer je nooit een betaalde klantrelatie hebt gehad met TMG, stuurt TMG je enkel commerciële berichten wanneer je hiervoor toestemming hebt verleend.     

 • om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleen je door in te loggen op een van de websites of apps van TMG met je social media-account.

 • om je gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;
 • om je op websites van derden specifieke advertenties van TMG te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond;
 • voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over je interesses en over je gebruik van onze producten en diensten, probeert TMG haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op je gebruik en  interesses.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geef je door middel van het accepteren van de cookieverklaring van een website of app van TMG.   

 • om te voldoen aan de op TMG van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van TMG. 

Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van het concern waartoe TMG behoort (het Mediahuis-concern). Ook is het mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van verschillende TMG producten en/of diensten, de in dat kader van je verwerkte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere TMG producten en/of diensten en/of van derden (zoals hierboven genoemd onder ‘gegevens verkregen van derden’). Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch een account voor je wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door jou verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Voorbeeld: wanneer je een abonnement neemt op De Telegraaf, wordt automatisch een MijnMedia account voor selfservice-doeleinden voor je aangemaakt.

Gegevensverstrekking aan derden

Je gegevens worden zonder jouw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het Mediahuis-concern behoren, behoudens het navolgende.

Uitvoering van overeenkomst

Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door jou met TMG gesloten overeenkomst, zullen wij je gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

Door TMG ingeschakelde partijen

Je gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door TMG worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt in opdracht van TMG voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verstrekking ten behoeve van advertenties

Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die TMG verzamelt over je surfgedrag op haar websites en apps, waaronder ook persoonsgegevens, gecombineerd met informatie over je surfgedrag op de websites en apps van andere uitgevers die deelnemen aan NLProfiel, zijnde Sanoma, DPG Media en RTL Nederland, om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven. In dit kader deelt TMG, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, de door haar verzamelde informatie, waaronder ook persoonsgegevens, met NLProfiel voor de totstandkoming van de gezamenlijke groepsprofielen. Meer informatie hierover vind je hier.

Ook stuurt TMG bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld IP-adres, aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners ten behoeve van de (automatische) verkoop van advertentieruimte en kunnen de met behulp van jouw gegevens door TMG opgebouwde groepsprofielen worden verstrekt aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van TMG voor het tonen van relevante advertenties. De door TMG opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld sportgeïnteresseerden in de leeftijd van 20 tot 30 jaar).

Verplichte verstrekking

Tenslotte is het mogelijk dat TMG op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens  te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door jou geplaatste uiting op een website van TMG onrechtmatig is tegenover die derde. TMG zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Verstrekking buiten de EU

Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat je gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt TMG de bescherming van je gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. Deze zijn hier te vinden.  

Gegevensverwerking door derden via TMG websites en apps

Via de websites en apps van TMG kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van je verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op de websites en apps van TMG en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de websites en apps van TMG (zoals de ‘share button’). Daarnaast kun je via een website of app van TMG terecht komen op de website of app van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan door derden via de websites en apps van TMG vind je hier.

Telefoongesprekken klantenservice

Telefoongesprekken met de klantenservice van TMG-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Bewaartermijn

TMG verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo worden klantgegevens bewaard tot twee jaar na het einde van de klantrelatie. Daarnaast is TMG wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

Beveiliging gegevens

TMG respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van TMG. TMG spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Jouw rechten ten aanzien van je gegevens

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die TMG van jou verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan via deze pagina.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die TMG van je verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht

Je kunt de gegevens die TMG met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met TMG geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit melden via privacy@tmg.nl. Via dit mailadres kun je ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van TMG. Ook kun je je klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Let op:
Wil je je afmelden/uitschrijven voor een bepaalde nieuwsbrief of commerciële e-mail van een van de merken van TMG, dan kan dat via de 'Afmelden'-link of -button, die je onderin de ontvangen mail kunt terugvinden. 

Wijziging van deze Privacyverklaring

TMG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 oktober 2019

23 Oct
Home Privacyverklaring
To the top